GIS: Nowe wymagania UE dotyczące stosowania dwutlenku tytanu (E171) w żywności

Dnia 18 stycznia 2022 r. opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2022/63 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenek tytanu (E 171).

Wskazane rozporządzenie będzie stosowane od dnia 7 lutego 2022 r. i przewiduje 6 miesięczny okres przejściowy dotyczący stosowania w żywności dwutlenku tytanu oraz wprowadzania do obrotu żywności zawierającej tę substancję dodatkową.

Zgodnie z tym przepisem do dnia 7 sierpnia 2022 r. żywność wyprodukowana zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 7 lutego 2022 r. może być nadal wprowadzana do obrotu. Po tej dacie żywność może pozostać na rynku do swojej daty minimalnej trwałości lub swojego terminu przydatności do spożycia.

Powyższe oznacza, że po upływie okresu przejściowego – od dnia 8 sierpnia 2022 r. – nie będzie można stosować dwutlenku tytanu do produkcji żywności, ani wprowadzać do obrotu żywności zawierającej tę substancję.

Według art. 3 pkt 8 rozporządzenia 178/2002 termin „wprowadzenie na rynek” (do obrotu) oznacza posiadanie żywności w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.

Zgodnie z ww. definicją żywność wyprodukowana, zapakowana i oznakowana, przechowywana w magazynie przed zakończeniem okresu przejściowego tj. przed 7 sierpnia 2022 r. przewidzianego w ww. rozporządzeniu jest żywnością wprowadzoną do obrotu i może być sprzedawana również po dniu 7 sierpnia 2022 r., do upływu jej terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

Link: https://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz/nowe-wymagania-ue-dotyczace-stosowania-w-zywnosci-substancji-dodatkowej–dwutlenek-tytanu-e171?fbclid=IwAR0eOsrSOasM6fV959kQuOUJoLe5hL2JIDP86SV09mCpUUldWMg_M6eMtrE


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl