Istotne zmiany dla rolników w zakresie rolniczego handlu detalicznego

Dnia 27 lipca 2021 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017r. i „dedykowaną” rolnikom. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym (na terytorium całego kraju), a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanym na ograniczonym obszarze kraju.

Proponowany projekt ustawy zakłada zmianę przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia poprzez wskazanie, że prowadzone dostaw żywności wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki może odbywać się na terytorium całego kraju.

Ponadto w projekcie proponuje się zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego. Takie rozwiązanie powinno ułatwić prowadzenie działalności rolnikom, którzy nie będą już musieli prowadzić, aktualizować i przechowywać dokumentacji dotyczącej ilości żywności zbytej konsumentom końcowym. W projekcie doprecyzowuje się również kwestie pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności w ramach RHD.

Co więcej proponuje się wprowadzenie zmiany przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu podwyższenia z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, zwolnionej z podatku dochodowego. Przyjmując maksymalną marżę na sprzedaży ww. produktów na poziomie ok. 30% i projektowane w „Polskim Ładzie” podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł, w projektowanej ustawie zaproponowano podwyższenie z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego.

Projektowana ustawa znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych:https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349466/katalog/12806241#12806241


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/