JAK POWIADOMIĆ GIS O PIERWSZYM WPROWADZENIU DO OBROTU

źródło zdjęcia: www.sxc.huźródło zdjęcia: www.sxc.hu

Zanim zaczniemy wprowadzać do obrotu pewne kategorie żywności m.in. suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego musimy powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego.

autor-justyna-stefanczyk

Jak dokonać powiadomienia, elektronicznie czy papierowo?

Powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzenia do obrotu może być dokonane w sposób klasyczny przez złożenie do GIS wypełnionego papierowego formularza powiadomienia według wzoru, który został określony w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U.2011.80.437). Możemy również dokonać takiego poprzez wypełnienie elektronicznego formularza powiadomienia. Formularz elektroniczny dostępny jest na stronie www.pis.gov.pl/suplementy.

Należy pamiętać, że jeżeli dokument elektroniczny, nie został opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu powiadomienia, powiadomienia należy dokonać również w formie papierowej

Jakie informacje muszę podać w powiadomieniu?

W formularzu o wprowadzeniu / o zamiarze wprowadzenia obligatoryjnie musimy podać:

  1. Rodzaj środka spożywczego, a dokładnie kategorię żywności do której należy nasz produkt. (S – Suplement Diety, NŻ – Nowa Żywność, ŻW – Środek spożywczy wzbogacony, ŚSSPŻ – Środek spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, inny np. preparat do początkowego żywienia niemowląt). Należy wybrać kwalifikację/rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na rynku spożywczym.
  2. Nazwę produktu. Chodzi o nazwę handlową, pod którą produkt jest wprowadzany do obrotu.
  3. Postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu np. kapsułki, proszek, lizak, wafel, ciasto, tabletka, bochenek.
  4. Nazwę i adres producenta. Należy zwrócić uwagę na rozróżnienie producenta produktu od podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu.
  5. Skład jakościowy – należy podać nazwę łacińską. W przypadku produktów roślinnych – część rośliny, rodzaj wyciągu itp., w przypadku składników mineralnych i witamin należy podać formę chemiczną.
  6. Skład ilościowy składników;
  7. Imię i nazwisko albo nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu. Należy podać pełną nazwę podmiotu wraz z określeniem formy prawnej, np. sp. z o.o., S.A., osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Do powiadomienia należy obligatoryjnie dołączyć wzór oznakowania w języku polskim. Etykieta powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi znakowania środków spożywczych wydanymi na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 27 ust. 6 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Ponadto, jeżeli środek spożywczy, w odniesieniu do którego dokonujemy powiadomienia znajduje się w obrocie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w powiadomieniu należy ponadto wskazać właściwy organ tego państwa, który został powiadomiony o wprowadzeniu środka spożywczego do obrotu lub zezwolił na wprowadzenie środka spożywczego do obrotu w tym państwie, załączając równocześnie kopię uprzedniego powiadomienia lub zezwolenia. W przypadku  gdy środek spożywczy został już wprowadzony do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tego państwa nie istnieje obowiązek takiego powiadomienia, należy podać informację o braku takiego obowiązku.

Do powiadomienia w takiej sytuacji konieczne jest dołączenie tłumaczenia ww. powiadomienia lub zezwolenia na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Przytoczone powyżej elementy powiadomienia wynikają bezpośrednio z przepisów. Niemniej jednak zalecane jest także składanie przez podmiot zgłaszający dodatkowych dokumentów potwierdzających przyjętą kwalifikację produktów (o ile to zasadne), a także dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo zdrowotne, czy też jakościowe produktów.

Wymóg dołączenia wzoru oznakowania w języku polskim oznacza obecnie konieczność przedłożenia projektów etykiet, a nie tylko proste podanie w pliku tekstowym treści obecnej na etykietach, co było wcześniej akceptowane przez organ.

Czy muszę zapłacić przy dokonaniu powiadomienia?

Dokonanie powiadomienia jest bezpłatne.

Od jakiej daty możemy wprowadzać?

Przepisy nakazują dokonać powiadomienia przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu. Istotne jest zatem ustalenie od jakiej daty powiadomienie może być uznane za skuteczne.

Za dzień złożenia powiadomienia, uznaje się dzień otrzymania przez Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomienia opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeśli natomiast powiadomienie nie jest opatrywane takim certyfikatem czyli wymaga przesłania również wersji papierowej, za dzień złożenia powiadomienia uznaje się dzień otrzymania przez Głównego Inspektora Sanitarnego  powiadomienia papierowego opatrzonego własnoręcznym podpisem.

 


Autor: Justyna Stefańczyk – Kaczmarzyk, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com