Nowe limity sprzedaży żywności w ramach RHD

Dnia 5 października 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna ilość żywności zbywanej rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego jest określona w odniesieniu do:

1) surowców pochodzenia niezwierzęcego – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) surowców pochodzenia zwierzęcego – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce – w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Wraz z rozporządzeniem wprowadzono wymóg, aby podmiot prowadził i przechowywał dokumentację umożliwiającą określenie żywności zbywanej rocznie do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD – odrębnie za każdy rok kalendarzowy. Ma to umożliwić organom IW lub PIS ustalenie, czy przestrzegane są określone w rozporządzeniu maksymalne roczne limity dotyczące ilości żywności zbywanej do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD.

Wspomniana dokumentacja musi być ponadto przechowywana przez dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona oraz zawierać informacje takie jak: numer kolejnego wpisu datę zbycia żywności oraz ilość i rodzaj zbytej żywności. Co istotne, wskazane informacje umieszcza się w dokumentacji, niezwłocznie po dokonaniu zbycia takiej żywności.

 

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001971

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl