Nowe rozporządzenie MRiRW ws. wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Dnia 19 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Zmiany obejmują dodanie w ww. rozporządzeniu w § 5 w ust. 1 dot. rodzajów narzędzi połowowych, które mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego – pkt 5 w brzmieniu: „5) różne, w tym narzędzia bliżej nieokreślone – MIS, w tym włoczki żywcowe”.

Ponadto zgodnie z nowym rozporządzeniem „Jeżeli masa dorszy znajdujących się na pokładzie statku rybackiego wynosi więcej niż 250 kg żywej wagi (a nie jak dotychczas 750 kg), wyładunku tych dorszy dokonuje się w portach, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia”.

Rozporządzenie wprowadza również zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I w ust. 2 w pkt 1 lit. d, zgodnie z którym najmniejsze rozmiary prześwitu oczka narzędzi połowowych na obszarze zachodnich wód wewnętrznych wynoszą dla wontonów – 60 mm, przy czym prześwit ten musi być: – równy lub mniejszy niż 70 mm albo równy lub większy niż 100 mm, – w okresie, o którym mowa w § 3 pkt 2 lit. d rozporządzenia, równy lub mniejszy niż 70 mm albo równy lub większy niż 240 mm.

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001417


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl