Nowe zasady etykietowania produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego

W dniu 12 czerwca 2013 r. zostały przyjęte nowe zasady dotyczące etykietowania oraz składu produktów dla dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Nowa regulacja wprowadzona została w drodze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 609/2013 w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009.

Producenci mają 3 lata na wdrożenie nowych zasad etykietowania.

autor-andrzej-przytula

 

Przepisy Rozporządzenia ustanawiają wyraźne rozróżnienie żywności przeznaczonej do normalnego spożycia i żywności skierowanej do określonych grup, którego celem jest przede wszystkim wzmocnienie ochrony konsumentów.

Zgodnie z nowymi przepisami, zmieniają się zasady etykietowania, prezentacji i reklamy produktów poprzez wprowadzenie ogólnych wymogów, które powinny umożliwić konsumentom właściwą ich identyfikację.

Zakaz wizerunku niemowląt

Producenci nie będą mogli już umieszczać na opakowaniach preparatów wizerunków niemowląt, innych obrazów lub tekstów, które mogłyby idealizować skutki ich stosowania poprzez przypisywanie produktom właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób u ludzi, a tym samym wprowadzać konsumentów w błąd.

Zgodnie z nowymi zasadami, oznakowanie produktów na bazie mleka do początkowego i dalszego żywienia niemowląt nie powinno zawierać zdjęć niemowląt, aby potencjalnie nie zniechęcać kobiet do karmienia piersią.

Nadal jednak dozwolone będą ilustracje umożliwiające łatwe rozpoznanie produktu do początkowego i dalszego żywienia niemowląt oraz graficzne przedstawienie wyjaśniające sposób ich przygotowania.

Konkretyzacja informacji o substancjach alergizujących

Etykiety produktów zmienią swoją treść także w zakresie informacji o substancjach takich jak laktoza i gluten. Nowe zasady w tej kwestii mają umożliwić konsumentom, szczególnie tym którzy cierpią na alergię pokarmową lub nietolerancję na wyżej wymienione środki, dokonywanie pewnych wyborów na podstawie wskazanych rzetelnych informacji o ich zawartości w produktach.

Obowiązek ograniczenia pestycydów

Kolejną ważną kwestią uregulowaną w Rozporządzeniu jest wprowadzone ograniczenie dotyczące możliwości stosowania pestycydów jako składników używanych do produkcji żywności objętej zakresem nowego Rozporządzenia. W świetle nowych zasad określonych w Rozporządzeniu powinny obowiązywać maksymalne dopuszczalne poziomy tych substancji w produktach przeznaczonych do produkcji żywności, ponieważ mogą one powodować działania niepożądane, a tym samym mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy i życia człowieka.

Nowe zasady zawierają także zamkniętą listę substancji, takich jak witaminy i minerały, które mogą być dodawane do jednej lub kilku kategorii żywności objętych nowym Rozporządzeniem. Wykaz takich substancji został zamieszczony w załączniku rozporządzenia.

Zmiany, zmiany, zmiany…!

Wprowadzone przez Rozporządzenie nr 609/2013 nowe zasady dotyczące żywności dla niemowląt i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego obowiązywać będą od dnia 20 lipca 2016 r. Przy czym warto podkreślić, że niektóre postanowienia zawarte w tym akcie prawnym wejdą w życie już dwudziestego dnia po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 11, 16, 18 i 19).

Postanowienia te dotyczą między innymi przyjmowania przez Komisję aktów prawnych- aktów delegowanych, dotyczących szczegółowych wymogów co do składu i informacji zamieszczanych na produktach.

W pozostałym zakresie producenci mają jeszcze 3 lata na dostosowanie się do nowej regulacji.

 


Autor: Andrzej Przytuła, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.sxc.hu