Nowy projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Na stronie RCL dnia 31 maja 2021 r. opublikowano projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Obecnie sprawy związane z rolnictwem ekologicznym są regulowane rozporządzeniem 834/2007 i rozporządzeniami Komisji Europejskiej wydanymi w trybie tego rozporządzenia. Przepisy te są wdrożone do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym. Z dniem 1 stycznia 2022 r. rozporządzenie 834/2007 zostanie uchylone i zastąpione rozporządzeniem 2018/848. Potrzeba opracowania projektowanej ustawy wynika z konieczności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień rozporządzenia 2018/848 oraz adaptacji systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym do wymogów rozporządzenia 2017/625.

Najważniejsze zmiany, wprowadzane wraz z projektowaną ustawą, obejmują:

 1. wprowadzenie wymogu przyjęcia informacji o prawidłowo wypełnionych zgłoszeniach działalności w rolnictwie ekologicznym przez WIJHARS – zmiana ta jest skutkiem wprowadzonego art. 40 ust. 4 lit. c rozporządzenia 2018/848 zakazu delegowania przyjmowania zgłoszeń w produkcji ekologicznej jednostkom certyfikującym;
 2. wprowadzenie jednolitej bazy producentów objętych kontrolą i certyfikacją w rolnictwie ekologicznym – wymóg art. 34 ust. 6 rozporządzenia 2018/848 – obecnie każda z jednostek prowadzi swój osobny wykaz, wprowadzenie jednolitego wykazu poprawi dostępność informacji o producentach;
 3. wprowadzenie możliwości udzielania dotacji placówkom oświatowym na zakup żywności ekologicznej do żywienia uczniów tych placówek – podniesie to świadomość konsumentów oraz zwiększy popyt na produkty ekologiczne na rynku;
 4. umożliwienie nabycia uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego bez egzaminu przez osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku rolnictwo, zootechnika lub technologii żywności oraz mającym ukończone szkolenie w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgodnego z wymogami, które będą ustalone w drodze rozporządzenia MRiRW – zmiana zwiększy liczbę inspektorów prowadzących kontrolę bez obniżenia standardu tej kontroli i jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń związanych z prowadzeniem egzaminu na inspektora;
 5. wprowadzenie jednolitego wniosku o wydanie zgody na zastosowanie nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin – obecnie każdy Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma swój, ich ujednolicenie ułatwi rolnikom wypełnianie tych wniosków;
 6. wprowadzenie kar za zamieszczanie w reklamie lub opisie handlowym produktu niespełniającego wymagań przepisów o rolnictwie ekologicznym oznaczeń odnoszących się do produkcji ekologicznej – poprawi to ochronę konsumentów oraz producentów przed nieuczciwymi praktykami;
 7. nałożenie opłaty na podmioty wprowadzające środki ochrony roślin do obrotu – przepis ma na celu ograniczenie stosowania środków ochrony roślin oraz dostarczenie środków na rozwój produkcji przyjaznej środowisku;
 8. przeniesienie możliwości delegacji uprawnień do przeprowadzenia kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej z ministra właściwego do spraw rolnictwa na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, pełniącego zgodnie z rozporządzeniem 2017/625 obowiązki właściwego organu;
 9. wyznaczenie laboratoriów urzędowych do przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej na próbkach pobranych w ramach kontroli urzędowych w obszarze określonym w art. 1 ust. 2 lit. i rozporządzenia 2017/625;
 10. wprowadzenie możliwości zatwierdzenia oraz cofania zatwierdzenia przez GIJHARS laboratoriów urzędowych do przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej na próbkach pobranych w ramach kontroli urzędowych w obszarze określonym w art. 1 ust. 2 lit. i rozporządzenia 2017/625 w drodze decyzji administracyjnej;
 11. uelastycznienie przepisów dotyczących przywozu nawozów z innych państw UE oraz Turcji, dzięki czemu nawozy dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym będzie można łatwiej sprowadzać do Polski co zwiększy ich dostępność dla rolników ekologicznych.

Termin wejścia w życie projektowanej ustawy zaplanowano na 1 stycznia 2022 r.

Projektowana ustawa znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347351/katalog/12791401#12791401


Autor: Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl