Planowane zmiany w zakresie rzeźni mobilnych

Dnia 30 grudnia 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/1374 wprowadzono możliwość uboju w gospodarstwie pochodzenia ograniczonej liczby bydła domowego (z wyjątkiem bizonów), świń lub zwierząt gospodarskich nieparzystokopytnych przy użyciu jednostek mobilnych.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu określenie szczegółowych wymagań dla projektu technologicznego rzeźni używającej jednostek mobilnych do uboju zwierząt w gospodarstwie.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem zakłada się wprowadzenie wymagań dla projektu technologicznego rzeźni posiadającej jednostkę mobilną, uwzględniając tę jednostkę. Proponuje się nałożenie na taką rzeźnię (jej część stacjonarną) wymagań dotyczących projektu technologicznego identycznych do tych jakie obecnie obowiązują inne zakłady (w tym rzeźnie), gdyż jedyną różnicą w działalności takich rzeźni będzie ubój przeprowadzany na niewielką skalę przy wykorzystaniu ww. jednostek mobilnych.

Jednocześnie, proponuje się biorąc pod uwagę małą skalę operacji (ubój nie więcej niż trzech sztuk bydła domowego innego niż bizony lub gospodarskich zwierząt jednokopytnych lub nie więcej sześciu świń domowych) wykonywanych przy użyciu jednostek mobilnych, aby część projektu dotycząca jednostek mobilnych składała się tylko z części opisowej. W części opisowej proponuje się wprowadzenie obowiązku przedstawienia informacji dotyczących:

• gatunku zwierząt, które będą poddawane ubojowi przy wykorzystaniu jednostki mobilnej;
• maksymalnej liczby zwierząt poszczególnych gatunków poddawanych ubojowi w jednym cyklu;
• opis sposobu przechowywania tusz, usuniętych narządów wewnętrznych i krwi;
• opis sposobu zaopatrzenia jednostki mobilnej w wodę pitną;
• opis sposobu chłodzenia tusz i narządów wewnętrznych, w przypadku, gdy planowana organizacja uboju zakłada, że pomiędzy ubojem pierwszego zwierzęcia, a przybyciem do rzeźni zwierząt poddawanych ubojowi upłynie ponad dwie godziny;
• opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Co więcej, z rozporządzenia ws. wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego dokonano usunięcia paragrafów zawierających wymagania dotyczące projektów technologicznych zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią i działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, które stały się bezprzedmiotowe.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354957/katalog/12845370#12845370


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl