Projekt rozporządzenia dot. rejestracji zakładów utrzymujących drób

Dnia 20 lipca 2022 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem wymaganiami dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń są:

  1. utrzymywanie nie mniej niż:

a) 350 ptaków z gatunku kura (Gallus gallus), utrzymywanych jako kury nioski lub brojlery kurze,

b) 100 ptaków z gatunku kaczka (Anas platyrhynchos) lub kaczka piżmowa (Cairina moschata),

c) 100 ptaków z gatunku gęś (Anser anser) lub gęś garbonosa (Anser cygnoides),

d) 100 ptaków z gatunku indyk (Meleagris gallopavo),

e) 350 ptaków z gatunku przepiórka japońska (Coturnix japonica),

f) 100 ptaków z gatunku perlica (Numida meleagris),

g) 2 ptaków z gatunku struś (Struthio camelus);

2. przetrzymywanie nie mniej niż 500 jaj ptaków z gatunków wymienionych w pkt 1 lit. a– f lub 10 jaj ptaków z gatunku wymienionego w pkt 1 lit. g.

Jednocześnie proponuje się, aby podmioty prowadzące zakłady drobiu utrzymujące kury nioski, brojlery kurze lub indyki w systemie produkcji ekologicznej, które będą realizowały działanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 , były zobowiązane do zgłaszania zdarzeń do komputerowej bazy danych niezależnie od liczby utrzymywanych ptaków.

Rejestracja wszystkich zakładów utrzymujących drób umożliwi Inspekcji Weterynaryjnej bardziej skuteczny nadzór, w szczególności w zakresie zwalczania grypy ptaków.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362101


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl