Projekt rozporządzenia ws. wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

Na stronie RCL dnia 9 sierpnia 2021 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO. Został on opracowany w celu aktualizacji aktualnie obowiązującego wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO.

Projektowane zmiany dotyczą doprecyzowania informacji dotyczących identyfikacji i kontroli produktu GMO zawierającego lub składającego się z roślin GMO przez wskazanie obowiązku podawania przez wnioskodawców:

  • informacji naukowych dotyczących roślin biorców lub roślin rodzicielskich;
  • charakterystyki molekularnej roślin GMO;
  • analizy bioinformatycznej;
  • szczegółowych informacji dla każdego obszaru ryzyka związanego z uwolnieniem rośliny GMO wchodzącej w skład produktu GMO, z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i narażenia;
  • informacji na temat szczególnych obszarów ryzyka;
  • opisu technik wykrywania i identyfikacji rośliny GMO wchodzącej w skład ocenianego produktu GMO;
  • informacji dotyczących wcześniejszych uwolnień danej rośliny GMO;
  • nazwy organu odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań, o których mowa we wniosku wraz z opisem użytych metod i materiałów zastosowanych do przeprowadzenia tych badań.

Efektem rekomendowanego rozwiązania będzie:

  • ułatwienie podmiotom opracowywania wniosków zawierających kompletne informacje niezbędne do właściwej oceny ryzyka, co bezpośrednio wpłynie na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska;
  • umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw środowiska przeprowadzenia dokładnej analizy warunków planowanego zastosowania produktu GMO pod kątem ich bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska.

Projektowane rozporządzenie znajduje się aktualnie na etapie opiniowania: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349903/katalog/12808943#12808943


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://pl.freepik.com/