Oświadczenia zdrowotne

Ujednolicenie sposobu postępowania przy podawaniu konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011

Z dniem 13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy […]


Trybunał Sprawiedliwości interpretuje dozwolone oświadczenia o zmniejszaniu ryzyka choroby

Spółka Green – Swan Pharmaceuticals CR, a.s. przed dniem 1 stycznia 2005 r. wprowadziła do obrotu na rynku czeskim suplement diety pod nazwą „GS Merilin”. Był on sprzedawany w opakowaniu zawierającym oświadczenie, zgodnie z którym „preparat zawiera dodatek wapnia i witaminy D3, które przyczyniają się do zmniejszenia czynnika ryzyka w rozwoju osteoporozy i przy złamaniach”. […]


„Amnestia ” dla żywności z odrzuconymi oświadczeniami!

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 432/2012 w dniu 14 grudnia 2012 r. upływa sześciomiesięczny okres przejściowy, podczas którego producenci żywności mogli stosować oświadczenia zdrowotne niezatwierdzone przez Komisję Europejską. W praktyce, upływ okresu przejściowego oznacza, że po tej dacie z rynku powinny zniknąć wszelkie środki spożywcze oznakowane oświadczeniami zdrowotnymi niezamieszczonymi w wykazie dozwolonych oświadczeń, przyjętym w maju […]


Czy oświadczenia porównawcze są reklamą porównawczą?

Generalnie rzecz ujmując, oświadczenia porównawcze to szczególny rodzaj oświadczeń żywieniowych, których stosowanie ma na celu uzmysłowienie konsumentowi, że produkt A jest lepszy od produktów oferowanych przez konkurentów. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, poprzez stosowanie oświadczeń porównawczych porównuje się skład danej żywności ze składem […]


KONIEC (DO)WOLNOŚCI?

W grudniu wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej ustanawiające wykaz dozwolonych oświadczeń zdrowotnych, a tym samym ograniczające swobodę przedsiębiorców w znakowaniu, prezentacji i reklamie produktów spożywczych. Wydaje się, że nowe zasady informowania konsumentów o korzystnych właściwościach produktów spożywczych uderzą w szczególności w producentów suplementów diety, ponieważ znacznie ograniczą swobodę przypisywania żywności właściwości prozdrowotnych. Czym jest […]