punkty apteczne

Zmiany przepisów dot. obrotu pozaaptecznego

Rządowe Centrum Legislacji dnia 15 marca 2021 r. opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do tych wykazów. Projekt rozporządzenia ma na celu połączenie w jednym akcie normatywnym przepisów: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia […]