Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ujednolicenie sposobu postępowania przy podawaniu konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011

Z dniem 13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy […]


Oznaczenie „suplement diety” koniecznie w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy handlowej produktu

Swoboda w znakowaniu środków spożywczych ograniczona jest przez przepisy prawa, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dla przykładu, nieumieszczenie oznaczenia „suplement diety” w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy handlowej zgodnie z art. 103 wspomnianej ustawy zagrożone jest karą pieniężną nawet w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za […]


Wolna ale nie dowolna… czyli jak reklamować żywność zgodnie z prawem

O tym, jaki skutek może odnieść dobra reklama naszego produktu nie trzeba nikogo przekonywać. Nieustanna walka  o miejsce na rynku powoduje jednak, że uciekamy się do coraz ostrzejszych jej form. Warto wiedzieć, jak reklamując żywność nie narazić się konkurencji, a przede wszystkim organom nadzoru, a w konsekwencji na wysokie kary finansowe. Ograniczenia reklamy żywności O […]