SUPLEMENTY DIETY

Suplementy diety są środkami spożywczymi, których celem jest uzupełninie normalnej diety. Suplementy stanowią skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych bądź innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzanych do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, najczęściej w postaci kapsułek, tabletek, drażetek, saszetek z proszkiem bądź płynów przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego.

Szczególna kategoria produktów – szczególne wymagania prawne

Ta grupa środków spożywczych, poza wymaganiami ogólnymi określonymi w przepisach prawa żywnościowego dla środków spożywczych powszechnie stosowanych obwarowana jest także wymaganiami dodatkowymi określonymi w odpowiednich przepisach szczegółowych.

Podmioty działające na każdym etapie w łańcuchu dystrybucji zobowiązane są do przestrzegania w we właściwym zakresie zarówno regulacji unijnych, jak i przepisów prawa krajowego dotyczących m.in.:

 • składu suplementów diety, w tym składników podstawowych takich jak witaminy i minerały, jak i dodatków do żywności,
 • produkcji oraz dystrybucji,
 • oznakowania, prezentacji i reklamy żywności.

W przypadku stwierdzenia niezgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, organy administracji publicznej mogą nałożyć na podmioty działające na rynku suplementów diety dotkliwe sankcje administracyjne. Osoby odpowiedzialne mogą zostać pociągnięte także do odpowiedzialności karnej, z tym że spowodowanie szkody na rzecz konsumenta może prowadzić także do odpowiedzialności cywilnej.

Powiadomienie o pierwszym wprowadzeniu suplementu diety do obrotu

Suplementy diety oraz żywność wzbogacona, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podlegają obowiązkowi powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu ich po raz pierwszy obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Elektroniczny System Powiadomień, dostępny tu: https://powiadomienia.gis.gov.pl/esp umożliwia wypełnienie elektronicznego formularza powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych, w stosunku do których istnieje obowiązek złożenia powiadomienia, tj.:

 • suplementów diety,
 • żywności wzbogaconej,
 • żywności specjalnego przeznaczenia medycznego,
 • preparatów do dalszego żywienia niemowląt, zawierających substancje inne niż te wymienione w załączeniu II rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/127,
 • preparatów do dalszego żywienia niemowląt wytwarzanych z hydrolizatów białkowych,
 • środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (od dnia 27 października 2022 r.).

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostępny pod następującym adresem strony internetowej: https://powiadomienia.gis.gov.pl/.

Skład suplementów diety

w skład suplementów diety mogą wchodzić:

 • witaminy,
 • składniki mineralne,
 • inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny,
 • luteina, probiotyki i prebiotyki oraz produkty pochodzenia roślinnego.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych maksymalna zawartość witamin i składników mineralnych w dziennej porcji suplementu diety powinna być ustalana, wziąwszy pod uwagę:

 • górne bezpieczne poziomy witamin i składników mineralnych, ustalone na podstawie naukowej oceny ryzyka, w oparciu o ogólne akceptowane dane naukowe z uwzględnieniem zmiennego stopnia wrażliwości różnych grup konsumentów,
 • spożycie witamin i składników mineralnych wynikające z innych źródeł diety, z uwzględnieniem żywności wzbogaconej,
 • zalecane spożycie witamin i składników mineralnych dla populacji.

Maksymalne, bezpieczne poziomy zawartości w/w składników w suplementach diety muszą zagwarantować, że normalne stosowanie tych środków zgodne ze wskazaniami producenta będzie bezpieczne dla konsumenta.

Pomocne w określaniu wspomnianych poziomów są uchwały Zespołu do spraw Suplementów diety będącego organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

Do chwili obecnej Zespół wydał dwadzieścia osiem uchwał dotyczących maksymalnych dopuszczalnych poziomów witamin, składników mineralnych oraz substancji roślinnych, dostępnych pod następującym adresem strony internetowej: https://www.gov.pl/web/gis/zespol-do-spraw-suplementow-diety

Oznakowanie, prezentacja i reklama

Szczegółowe wymagania odnośnie składu i oznakowania suplementów diety zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu i oznakowania suplementów diety.

Zgodnie z wymogami prawa krajowego, na etykiecie suplementu diety powinny znaleźć się następujące elementy:

 • określenie „suplement diety”,
 • nazwa kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości,
 • zalecaną porcję do spożycia w ciągu dnia,
 • ostrzeżenie dotyczące nieprzekraczania zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia,
 • informację, że suplementy diety nie mogą być stosowane, jako substytut zróżnicowanej diety,
 • stwierdzenie, że suplementy powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dodatkowo, informacje te muszą być podane w języku polskim, umieszczone w widocznym miejscu na opakowaniu, być czytelne oraz niemożliwe do usunięcia. Ponadto, niedozwolone jest przypisywanie suplementom diety właściwości leczniczych, zapobiegających chorobom oraz deklarowanie, że prawidłowo skomponowana dieta nie jest w stanie dostarczyć wszystkich niezbędnych składników w odpowiednich ilościach.

Poza powyższym, oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety powinny także spełniać wymogi ogólne wskazane w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a także rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, zgodnie z którymi oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd.

 

Oferta Kancelarii

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania związane z procesem wprowadzenia suplementów diety do obrotu na terytorium Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy oferuje swoją pomoc w zakresie:

 • przygotowania opinii prawnych, analiz oraz prowadzenia konsultacji w przedmiocie zgodności Państwa działalności z przepisami prawa żywnościowego,
 • przygotowania niezbędnych dokumentów oraz przesłania powiadomienia w Elektronicznym Systemie Powiadomień,
 • analizie oznakowania produktów, w tym także zastosowanych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych,
 • analizie reklamy produktów,
 • reprezentowaniu Państwa w postępowaniach prowadzonych przez organy Inspekcji Sanitarnej.
Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl