Nowe NDP cyprodynilu w borówkach amerykańskich, żurawinach, porzeczkach i agreście

Dnia 4 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1810 z dnia 14 października 2021 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) cyprodynilu w borówkach amerykańskich, żurawinach, porzeczkach i agreście.

Zmiana została podyktowana najnowszymi ustaleniami Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). EFSA wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych cyprodynilu. Długotrwałe narażenie na przedmiotową substancję w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących ją zawierać wykazało, że nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia. Ponadto w oparciu o niski profil ostrej toksyczności przedmiotowej substancji czynnej Urząd stwierdził, że ustanowienie ostrej dawki referencyjnej nie jest konieczne.

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) cyprodynilu w borówkach amerykańskich, żurawinach, porzeczkach i agreście ustanowiono na poziomie 8 (mg/kg).

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1810&qid=1634564189260


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl-pl