Od kwietnia nowe przepisy dot. zawartości tłuszczów trans w żywności

W kwietniu 2019 r. opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.  Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 2 kwietnia 2021 r. i dla wielu podmiotów działających na rynku spożywczym może oznaczać konieczność reformulacji składu wytwarzanych produktów lub ich całkowite wycofanie z obrotu.

Zgodnie z rozporządzeniem zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego nie może przekraczać 2 g na 100 g tłuszczu. Ponadto podmioty działające na rynku spożywczym zaopatrujące inne podmioty działające na rynku spożywczym z wyjątkiem sprzedawców detalicznych muszą przekazywać im informacje na temat ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

Link do rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R0649


Autor: Zespół Life Science KONDRAT i Partnerzy,  biuro@kondrat.pl


Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/