Planowane zmiany w zakresie reklamy suplementów diety

Dnia 2 września 2022 r. na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano informację o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (nr projektu UD433).

Projekt ustawy przewiduje uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety mając na uwadze ochronę zdrowia i życia konsumentów oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa.

Projekt ustawy zakłada m.in.:

 • wprowadzenie obowiązku zamieszczania komunikatu podczas prezentacji lub reklamy suplementu diety, w brzmieniu: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.”
 • uszczegółowienie zasad dotyczących prezentacji lub reklamy suplementów diety (m.in. wprowadzenie zakazu wykorzystywania w reklamach wizerunku osób wykonujących zawody medyczne, autorytetów i ekspertów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także przedmiotów mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia (w tym stetoskopu, aparatu do mierzenia ciśnienia, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych, wagi), czy też prezentację czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem tych zawodów, w tym badań, wypisywania recept, sprzedaży w aptece lub punkcie aptecznym.
 • ograniczenia w prowadzeniu reklam w zakresie grupy docelowej, jak i ewentualnych skojarzeń z wyrobami czy produktami leczniczymi (m.in. reklama nie może być kierowana do małoletnich do 12 roku życia, reklama nie może wprowadzać w błąd co do właściwości suplementu diety poprzez zawieranie wspólnego głównego członu z nazwą wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub wspólnego znaku graficznego lub towarowego, kształtu graficznego lub opakowania wykorzystującego podobieństwo z oznaczeniem wyrobu medycznego, produktu leczniczego).
 • odseparowanie produktów leczniczych i suplementów diety oferowanych w aptekach, punktach aptecznych czy też placówkach obrotu pozaaptecznego.
 • wprowadzenie ograniczeń dotyczących sposobu oraz miejsc prowadzenia prezentacji lub reklamy suplementów diety (według projektowanych przepisów nie może być ona prowadzona: w jednostkach systemu oświaty, w aptekach i punktach aptecznych, z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które muszą być oddzielone od miejsc, na których są prezentowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i kosmetyki, i nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta; w placówkach obrotu pozaaptecznego, z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta.
 • wdrożenie regulacji prawnych obejmujących tzw. marki parasolowe (np. suplementy diety wprowadzane pod podobną lub zbliżoną do produktów leczniczych nazwą lub szatą graficzną opakowania);
 • możliwość stosowania w oznakowaniu, prezentacji lub reklamie suplementów diety dobrowolnego znaku potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo produktu na podstawie analizy jego składu.
 • zmiany doprecyzowujące dotyczące procedury powiadamiania Głównego Inspektora Sanitarnego o pierwszym prowadzeniu do obrotu określonych środków spożywczych.
 • obowiązek dla podmiotu zgłaszającego powiadomienie do poinformowania GIS, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma GIS o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, o fakcie zwrócenia się do właściwej jednostki naukowej lub Urzędu o wydanie opinii.
 • zmiany w zakresie przepisów karnych i przepisów o karach pieniężnych
 • zmiany dotyczące zasad nakładania kar pieniężnych na podmioty działające na rynku spożywczym na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy

Przewiduje się, że projekt zostanie przyjęty w IV kwartale 2022 r.

Link:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-bezpieczenstwie-zywnosci-i-zywienia

 


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl