Projekt rozporządzenia MRiRW uchylającego rozporządzenie ws. wprowadzania na terytorium RP ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu

Projektowane rozporządzenie uchyla rozporządzenie MRiRW z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu (Dz. U. poz. 402).

Uchylane rozporządzenie implementowało do polskiego porządku prawnego postanowienia decyzji Komisji 2004/4/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. upoważniającej Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu.

Decyzja 2004/4/WE została uchylona przepisami art. 3 decyzji wykonawczej Komisji z dnia 29 listopada 2011 r. upoważniającej państwa członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. w odniesieniu do Egiptu. Regulacje uchylanego rozporządzenia powinny zostać zatem uchylone, aby zapewnić zgodność polskiego prawa z prawem UE. Celu tego nie można osiągnąć poprzez środki pozalegislacyjne.

Oznacza to, że projektowanym rozporządzeniem usuwana jest sprzeczność regulacji krajowych z prawem Unii Europejskiej.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352803


Autor: Kinga Krent– Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl

Źródło zdjęcia: https://www.pexels.com/pl-pl