Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Ujednolicenie sposobu postępowania przy podawaniu konsumentom informacji na temat żywności. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011

Z dniem 13 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy […]


Witamina E może opóźnić postęp choroby Alzheimera

Jak wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez naukowców z Minneapolis Veterans Affairs Health Care System, witamina E może mieć istotny wpływ na opóźnianie rozwoju choroby Alzheimera u pacjentów, u których zdiagnozowano łagodne lub średnie stadium tej choroby. Witamina E znana ze swoich właściwości przeciwutleniających, zdaniem Maurice Dysken, pod którego kierownictwem prowadzone były badania, może w […]


Oznaczenie „suplement diety” koniecznie w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy handlowej produktu

Swoboda w znakowaniu środków spożywczych ograniczona jest przez przepisy prawa, w tym w szczególności przez przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dla przykładu, nieumieszczenie oznaczenia „suplement diety” w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy handlowej zgodnie z art. 103 wspomnianej ustawy zagrożone jest karą pieniężną nawet w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za […]