PAMIĘTAJ! POWIADOM GIS

źródło zdjęcia: www.sxc.huźródło zdjęcia: www.sxc.hu

Kara grzywny grozi za pierwsze wprowadzenie do obrotu pewnych kategorii żywności  bez dokonania powiadomienia o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. Nawet jeśli uda nam się uniknąć kary pieniężnej możemy ponieść wielomilionowe koszty związane z koniecznością wycofania takiego produktu z obrotu. Warto zatem wiedzieć kto i kiedy musi dokonać powiadomienia.

autor-justyna-stefanczyk

Kto kogo powiadamia?

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2006, poz. 171, Nr 1225 ze zm., dalej jako „ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia”), w której znajdziemy przepisy dotyczące powiadomienia o pierwszym wprowadzenia do obrotu stanowi, że każdy podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu na terytorium Polski pewne kategorie środków spożywczych musi dokonać powiadomienia.

O pierwszym wprowadzaniu do obrotu należy powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Trzeba pamiętać, że wprowadzanie żywności do obrotu to wprowadzanie na rynek w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia nr 178/2002. Pod tym pojęciem należy rozumieć posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. sygn. akt. VI SA/Wa 1610/2010  wskazał, że właściwe rozumienie pojęcia „wprowadzenie do obrotu” to nie tylko pierwsza czynność producenta żywności, lecz również oferowanie jej do sprzedaży w tym posiadanie żywności oraz dysponowania żywnością.

Również podmiot działający na rynku spożywczym zdefiniowany jest w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia przez odniesienie do definicji zawartej w Rozporządzeniu 178/2002. Zgodnie z zawartą tam definicją, podmiotem działającym na rynku spożywczym jest osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za spełnienie wymogów prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie spożywczym pozostającym pod jej kontrolą. Jest ona więc swoistym odpowiednikiem podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu prawa farmaceutycznego, a więc osobą która ponosi wszelką odpowiedzialność za produkt.

Czy wprowadzenie każdego rodzaju żywności wymaga powiadomienia?

Nie w przypadku wszystkich środków spożywczych ciąży na nas taki obowiązek. Musimy powiadomić GIS wprowadzając do obrotu następujące środki spożywcze:

1)      preparaty do początkowego żywienia niemowląt;

2)      dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego;

3)      środki spożywcze zaspokajające zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców;

4)      środki spożywcze dla osób z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów (cukrzyca);

5)      środki spożywcze niskosodowe, w tym sole dietetyczne o niskiej zawartości sodu lub bezsodowe;

6)      środki spożywcze bezglutenowe.

7)      suplementy diety,

8)      środki spożywcze, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub substancje, o których mowa w załączniku III część B i C do rozporządzenia nr 1925/2006.

W chwili obecnej w załączniku tym nie wpisano żadnych witamin, składników czy substancji.  Warto jednak pamiętać, iż Komisja ma taką możliwość. Może podjąć decyzję – z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od państw członkowskich o umieszczeniu w razie konieczności substancji lub składnika w załączniku III, w szczególności jeżeli stwierdzono jego szkodliwy wpływ na zdrowie. Wówczas substancję lub zawierający ją składnik umieszcza się w załączniku III w część B, a ich dodawanie do żywności bądź stosowanie w produkcji żywności dozwolone jest wyłącznie w określonych tam warunkach. Natomiast jeżeli stwierdzono możliwość szkodliwego wpływu na zdrowie, lecz istnieje niepewność naukowa co do tej okoliczności, substancję umieszcza się w załączniku III część C.

Co grozi za brak powiadomienia?

Powiadomienie powinno być dokonane przed pierwszym wprowadzeniem produktu do obrotu, a najpóźniej w dniu wprowadzenia. Wprowadzenie do obrotu któregoś z wymienionych powyżej środków spożywczych bez powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego podlega karze grzywny.

 


Autor: Justyna Stefańczyk Kaczmarzyk, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

biuro@kondrat.pl


źródło zdjęcia: www.freeimages.com